جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

گزارش تصویری

احیاء مستقیم

گزارش تصویری از احیاء مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش

تصاویر بیشتر

فولاد سازی

گزارش تصویری از فولاد سازی فولاد کاوه جنوب کیش

تصاویر بیشتر

آبشیرین کن

گزارش تصویری افتتاح آبشیرین کن فولاد کاوه جنوب کیش

تصاویر بیشتر

زیرساخت ها

گزارش تصویری از زیرساخت هافولاد کاوه جنوب کیش

تصاویر بیشتر

تصاویر هوایی

گزارش تصویری از تصاویر هوایی فولاد کاوه جنوب کیش

تصاویر بیشتر