شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
کنترل کیفیت


امور کنترل کیفی و آزمایشگاه ها همسو با سایر واحدهای شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در راستای اهداف و استراتژی های کلان تعریف شده با به کارگیری موثر از نیروهای جوان، تکنیک ها، ابزارها و دستگاه های موجود فعالیت می نماید. در این زمینه با ایجاد گروه های کاری ،تدوین شناسنامه های کنترلی و بهره گیری از استاندارد های مورد نیاز در حوزه های مختلف اقدام به بازرسی ،کنترل و پایش کیفیت در تمامی مراحل تعیین شده می نماید. مهم ترین فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد. 

کنترل و بازرسی مواد اولیـه ورودی : 

در این قسمت پس از بازرسی و کنترل چشمی محموله های ورودی مطابق با استانداردهای تدوین شده از ورودی ها نمونه برداری می شود و جهت کنترل و تست های نهایی به آزمایشگاه شرکت انتقال می یابد تا پس از بررسی کامل بر روی تمامی پارامترهای موثر برکیفیت نسبت به آن تصمیم مناسب اتخاذ و تعیین تکلیف گردد. 

کنتـرل و پایش حیـن تولیـد : 

در جهت کنترل و پایش فرآیند تولید محصولات، پس از شناسایی و ایجاد ایستگاه های کنترلی مناسب و پارامترهای موردنیاز علاوه بر پایش کیفیت محصولات واحدهای تولیدی نیز از روند و نتایج پایش ها بهره مند می شوند تا اصلاحات وبهبودهای مورد نیاز همواره و به صورت مستمر انجام شده و تولید محصولات نامنطبق به حداقل برسد. در این زمینه آزمایشگاه های شرکت نقش به سزایی داشته و نتایج پارامتر های کنترلی آن راهنمای فرآیندهای کنترل کیفی و تولید می باشد. 

بازرسی و کنتـرل محصولات تولیـدی :  

مطابق با شناسنامه ها و حدود تعیین شده برای هر مشتری، بازرسین واحد اقدام به کنترل و بازرسی محصولات عمدتا به صورت چشمی می نمایند. این بازرسی طی مراحل مختلف و به صورت گروهی انجام می شود تا اظهار نظرهای سلیقه ای به حداقل رسانده شود. در خصوص محصول شمش ایجاد ایستگاه های کنترلی به صورت مر حله ای موجب افزایش کنترل ها شده و تولید محصولات با کیفیت را تضمین می نماید.  
در پایان بازرسی، محصولات با توجه به نیازهای درخواستی مشتریان در دسته های مختلف طبقه بندی می شوند. در جهت شناسایی و ردیابی محصولات تولیدی با استفاده از تکنیک های مختلف شمش ها نشانه گذاری شده و با ثبت تمامی اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی یکپارچه این اطلاعات به راحتی قابل بازیابی ، بررسی و کنترل. خواهند بود.
1- بازرسی گرم شمش : 

هدف : کاهش تولید شمش های نامنطبق 
پارامترهای کنترلی : متراژ ،Rhombidity))، ترک و هرگونه عیب قابل مشاهده در این ایستگاه محل: حین تولید شمش ها در ایستگاه ریخته گری 

2- بازرسی سرد شمش : 

هدف : کنترل و چک شمش های تولیدی و یافتن هرگونه عیب و محصول نامنطبق و دسته بندی شمش های تولیدی 
پارامتر های کنترلی : بازرسی چشمی و کنترل تمامی عیوبی که وجود آن ها امکان پذیر است. 
محل : بسترهای بازرسی سرد 

3- بازرسی بسترهای برش : 

هدف : کنترل فرایند تصحیح و برش شمش های نامنطبق ابعادی 
پارامترهای کنترلی : متراژ شمش ها و وجود حفره های مرکزی 
محل : بستر برش شمش های ابعادی 

4- بازرسی قبل از خروج شمش ها : 

هدف : کنترل و مطابقت شمش ها با بارنامه و بازرسی نهایی قبل از خروج محصولات از شرکت 
محل : ایستگاه خروجی


Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian