شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
دفترچه تلفن
مسئول دفترمدیرعامل  حامد علی شیر شماره مستقیم : 31917020-076 شماره داخلی : 5101-7020 ایمیل : h.alishir@sksco.ir
روابط عمومی  سعید تقی زاده شماره مستقیم : 31914410-076 شماره داخلی : 4410 ایمیل : s.taghizadeh@sksco.ir
دبیرخانه  مرضیه پیکار شماره مستقیم : 31915112-076 شماره داخلی : 5112 ایمیل :
مدیر امور قراردادها  مرتضی خلیفه سلطانی شماره مستقیم : 31917666-076 شماره داخلی : 7666 ایمیل : m.khalifehsoltany@sksco.ir
رئیس امور قراردادها فاطمه صادقی شماره مستقیم : 31915262-076 شماره داخلی : 5262 ایمیل : s.sadeghi@sksco.ir
دفتر حراست   رضا بادپروا شماره مستقیم : 31916628-076 شماره داخلی : 6628 ایمیل : ----------------
دفتر معاونت فروش دفتر معاونت فروش شماره مستقیم : 31917061-076 شماره داخلی : 6607-6602 ایمیل : ----------------
سرپرست معاونت بازاریابی و فروش   مصطفی معینی شماره مستقیم : 31912141-076 شماره داخلی : 2141 ایمیل : moini@sksco.ir
مدیر فروش داخلی  احمد طاهری نصر شماره مستقیم : 31912142-076 شماره داخلی : 2142 ایمیل : atn.export@sksco.ir
معاونت خرید جواد ابراهیمی شماره مستقیم : 31917071-076 شماره داخلی : 2135 ایمیل : j.ebrahimi@sksco.ir
سرپرست خرید محسن محبی شماره مستقیم : 31918847-076 شماره داخلی : 8847 ایمیل : mohebbi@sksco.ir
معاونت منابع انسانی غلامعلی داورپناه شماره مستقیم : 31917041-076 شماره داخلی : - ایمیل : davarpanah@sksco.ir
مدیر امور اداری ملیحه دادفرمای شماره مستقیم : 31917040-076 شماره داخلی : 5233 ایمیل : dadfarmay@sksco.ir
آموزش و تشکیلات
بهناز حسامی شماره مستقیم : 31915196-076 شماره داخلی : 5196 ایمیل : b.hesami@sksco.ir
مدیر ایمنی و بهداشت
سعید مدنی
شماره مستقیم : 31918888-076 شماره داخلی : 8888 ایمیل : s.madani@sksco.ir
محیط زیست
احمد انق
شماره مستقیم : 31917442-076 شماره داخلی : 7442 ایمیل : a.onagh@sksco.ir
خدمات و پیشتیبانی ایمان هنری شماره مستقیم : 31915177-076 شماره داخلی : 5177 ایمیل : e.honary@sksco.ir
بهداری حامد جاودانی
شماره مستقیم : 31916642-076 شماره داخلی : 6642 ایمیل : h.javdani@sksco.ir
معاونت بهره برداری سعید جهانی شماره مستقیم : 31917090-076 شماره داخلی : 8867-7091 ایمیل : s.jahani@sksco.ir
مدیریت فولادسازی ................ شماره مستقیم : 31917500-076 شماره داخلی : 7500-7501 ایمیل : ............................
مدیریت آهن سازی سعید خانی شماره مستقیم : 31915154-076 شماره داخلی : 5154 ایمیل : khani@sksco.ir
مدیر نت فولادسازی
حسین خیاطی
شماره مستقیم : 31915154-076 شماره داخلی : 5154 ایمیل : h.khayati@sksco.ir
مدیر برنامه ریزی فنی
فرزام بحرینی
شماره مستقیم : 31918848-076 شماره داخلی : 8848 ایمیل : f.bahreyni@sksco.ir
مدیر نت آهن سازی
مرتضی معلمیان شماره مستقیم : 31915129-076 شماره داخلی : 5129 ایمیل : m.moalemian@sksco.ir
مدیر خدمات فنی و پشتیبانی
مصطفی زیدآبادی شماره مستقیم : 31910000-076 شماره داخلی : ---- ایمیل : m.zeydabadi@sksco.ir
دفتر معاونت
طرح و توسعه
سالاری شماره مستقیم : 31917080-076 شماره داخلی : 8801 ایمیل :  salari@sksco.ir
معاونت طرح و توسعه

حمیدرضا سلماسی شماره مستقیم : 31917081-076 شماره داخلی : 7081 ایمیل : salmasi@sksco.ir
مدیر پروژه زیرساخت

حسین علیمحمدی شماره مستقیم : 31918816-076 شماره داخلی : 8816 ایمیل :  alimoammadi@sksco.ir
مدیر اجرایی پروژه ها

رضا حیدری دریاسری شماره مستقیم : 31918808-076 شماره داخلی : 8808 ایمیل :  heydari@sksco.ir
مدیریت برنامه ریزی

سعید ستودگان شماره مستقیم : 31918818-076 شماره داخلی : 8818 ایمیل :  sotoudegan@sksco.ir
مدیریت پروژه

میلاد باقری شماره مستقیم : 31918841-076 شماره داخلی : 8841 ایمیل :  mi.bagheri@sksco.ir
مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع علی حبیبی شماره مستقیم : 31917507-076 شماره داخلی : 7507 ایمیل :  habibi@sksco.ir
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقداد بنام شماره مستقیم : 31917000-076 شماره داخلی : 7000 ایمیل : m.benam@sksco.ir
مدیر مهندسی تحقیقات و تکنولوژی

حامد سلطانی شماره مستقیم : 31917097-076 شماره داخلی : 7097 ایمیل : h.soltani@sksco.ir
مدیر مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه ها

امین رحیمی شماره مستقیم : 31915124-076 شماره داخلی : 5124 ایمیل :  rahimi@sksco.ir
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian