پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸
پیشرفت فیزیکی پروژه ها
پــــــــروژه پیشرفت فیزیکی واقعی
احیا %۱۰۰
فولادسازی فولاد سازی فاز یک %۹۶.۳۸
فولاد سازی فاز دو %۶۵.۴۴
            گندله سازی
-
تامین ، تصفیه و توزیع آب پمپ های برداشت آب از دریا %۷۷.۱۶
خط انتقال GRV %۱۰۰
خط انتقال GRP %۱۰۰
RO۱ %۹۱.۴۶
فاز اول RO۲ %۱۰۰
فاز دوم RO۲ %۸۵.۱۲
RO۳ %۱۰۰
RO۴ %۱۰۰
RO۵ %۹۴.۱۶
تامین ، تصفیه و توزیع آب تامین گاز %۱۰۰
تامین برق %۹۱.۵۲
راه آهن %۳۵.۷۶
تصفیه خانه فاضلاب %۸۷.۷۳
سایر پروژه های زیرساخت %۳۹.۷۰
Copyright © 2018 by South Kaveh Steel Co All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian